[1]
Ms. Gayatri Kr. Sharma gayatrisharma039@yahoo.com, “AFSPA: A Necessity in Kashmir”, brics, vol. 10, no. 1&2, pp. 1-3, Jan. 2020.