(1)
Ms. Gayatri Kr. Sharma gayatrisharma039@yahoo.com. AFSPA: A Necessity in Kashmir. brics 2020, 10, 1-3.